Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym, realizując wynikający z art. 13 ust 1 i 2 ww. Rozporządzenia obowiązek, informujemy że: administratorem Państwa danych osobowych jest TIGNUM Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Słonecznikowa 22 95-200 Pabianice, tel.: (+48) 42 213 97 38 adres e-mail: tignum@tignum.com.pl . Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 a, art. 6 ust b i art. 6 ust 1 f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. dane osobowe przetwarzane są:

1. na podstawie uzyskanej uprzednio zgody w celu realizacji usługi newsletter ( art. 6 ust. 1 a)
2. w celu wykonania zawartej umowy i realizacji zamówień ( art. 6 ust .1 b)
3. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne administratora oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora ( art. 6 ust 1 f)

 

Przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do treści danych
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych osobowych
4. zażądania zaprzestania przetwarzania
5. przenoszenia danych osobowych
6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy i obsługi zapytań i składanych zamówień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych powyżej.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej tj. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnieść administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, lub przez okres, wynikający z przepisów szczególnych w tym Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. nakładających na administratora obowiązek przechowywania dowodów księgowych umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym i objętych postepowaniem karnym albo podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.